Langsung ke konten utama

Beberapa Ayat di Dalam Al Quran tentang Ilmu Pengetahuan

Beberapa Ayat di Dalam Al Qur'an tentang Ilmu Pengetahuan

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)-mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa Ilmu Pengetahuan atau Petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi Penerangan.” (QS. Luqman, 31: 20) !

Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripada-nya.” (QS. Yusuf: 105) !

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah men-ciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap.” (QS. Al Baqarah, 2: 21-22) !

Andai atmosfer tidak memiliki perisai pelindung, bumi tidak akan berdaya menghadapi hujan meteor

Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diatur-Nya menjadi sumber-sumber di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu Kami melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.” (QS. Az-Zumar, 39: 21) !

Dialah Yang telah menurun-kan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia me-numbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanam-an; zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (QS. An-Nahl, 16: 10-11) !

Pada permukaan laut, setiap saat terbentuk gelembung udara kecil akibat pecahnya buih. Setiap saat pula, tetesan air yang kaya-garam lepas ke atmosfer. Tetesan-tetesan air ini dibawa oleh angin, dan atmosfer mengumpulkan Dua Puluh Juta (20.000.000) ton garam setiap harinya. Garam ini akan menjadi inti pusat dari air hujan yang terbentuk kemudian.

Tetesan hujan dibentuk oleh partikel air yang mengelilingi kristal garam, yang terbawa dari lautan ke awan. Karena menjadi lebih berat daripada udara, partikel ini terlepas dari awan dan mulai jatuh ke bumi sebagai hujan.

Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Fushshilaat, 41: 39) !

Yang telah menjadikan bagi-mu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (QS. Thaahaa, 20: 53) !

Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al Jaatsiyah,45: 13) !


Referensi: